Laatste tweets:

Livescore:

Live score mede mogelijk gemaakt door Watisdescore.com

Nu online:

103 gasten online

Groningen Fanatics willen kloof tussen fanatieke supporters en clubleiding verkleinen;
voorlopig geen sfeerverhogende zaken meer (sfeeracties, vlaggen, banners, trommels)

Tijdens een GF-groepsvergadering op 30 december jl., gehouden na het overleg dat de GF op 21 december 2009 hadden met FC-vertegenwoordigers Hans Nijland (algemeen directeur), Jaap Kruizenga (manager facilitaire zaken) en Mathias Mulder (veiligheidscoördinator) hebben de GF besloten voor onbepaalde tijd te stoppen met sfeeracties en het gebruik van vlaggen, banners en trommels. Ook zullen ze niet meer als GF onderin vak E staan. De oorzaak is gelegen in het feit dat ze het gevoel hebben het voetbal niet meer op een fanatieke en sfeervolle manier te kunnen beleven. Tevens is op de 30e december besloten dat de GF een nieuwe koers willen gaan varen, "gericht op het omkeren van de trend dat het steeds moeilijker wordt voetbalwedstrijden op een fanatieke manier te beleven."

 

Al op 27 december jl. berichtte ik over het gesprek tussen de GF en FC Groningen, zie het uitgebreide artikel daarover. De GF schreven enkele dagen na dat gesprek over die bijeenkomst het volgende:

 

Afgelopen maandag (21 december 2009) hebben wij een gesprek met FC Groningen gehad naar aanleiding van de brief die wij gestuurd hadden. In dit lange en open gesprek is nogmaals ons beeld bevestigd dat FC Groningen met goede bedoelingen en volledige inzet handelt. Het is echter ook nogmaals duidelijk geworden dat wij elkaar op veel punten niet begrijpen en onze prioriteiten vaak ver uit elkaar liggen. Daarnaast zijn ook de KNVB, politie en andere clubs betrokken bij het probleem dat wij het voetbal op dit moment niet naar onze wens kunnen beleven.


Hierdoor is de vraag of er voldoende basis is om op deze wijze verder te gaan voor ons nog niet beantwoord. We hebben afgesproken het gesprek enkele dagen te laten bezinken, zodat wij rustig met de hele groep kunnen overleggen over de vraag 'hoe nu verder'. Op korte termijn zullen wij hier een beslissing over nemen.

 

Inmiddels hebben de GF dus op 30 december jl. een groepsvergadering gehouden over de ontstane situatie. Op 8 januari 2010 hebben de Groningen Fanatics daarover een uitgebreid verslag geschreven op hun website. Om e.e.a niet op voorhand met een samenvatting uit z'n verband te rukken verwijs ik allereerst naar het volledige verslag.

 

Het komt erop neer dat de GF de laatste jaren een groter wordende kloof tussen clubleiding en fanatieke supporters signaleren. GF vinden dat de wijze waarop fanatieke supporters het voetbal kunnen beleven er steeds slechter dan op wordt. GF voegen er meteen aan toe dat FC Groningen uiteraard bepaald niet de enige partij die hierbij betrokken is: "Ook politie, politiek, KNVB en andere clubs spelen hierin een grote rol. Voorbeelden hiervan zijn te strenge vervoersregelingen voor uitwedstrijden, onnodige en onterechte stadionverboden, overbodig politie-optreden en strengere veiligheidseisen rondom sfeeracties." GF vinden echter ook dat de clubleiding in hun ogen te weinig heeft gedaan om deze trend te keren.


In het gesprek met Nijland, Kruizenga en Mulder is het beeld van de GF bevestigd dat FC Groningen met goede bedoelingen en volledige inzet handelt. Het is hun echter ook nogmaals duidelijk geworden dat zij elkaar op veel punten niet begrijpen en dat hun prioriteiten vaak ver uit elkaar liggen.


Op 30 december jl. is besloten voorlopig te stoppen met sfeerverhogende elementen, maar ook om een nieuwe koers te gaan varen, "gericht op het omkeren van de trend dat het steeds moeilijker wordt voetbalwedstrijden op een fanatieke manier te beleven. De basis van dit idee is het creëren van een platform waarop alle door FC Groningen of een andere voetbalinstantie opgelegde of gecommuniceerde zaken inhoudelijk kritisch onder de loep worden genomen. Onze website zal, in blogachtige stijl, dit digitale platform gaan worden."

 

GF noemen een aantal concrete doelen, die ze als richtlijn gebruiken "voor het moment waarop wij vinden dat voetbal weer beleefd kan worden zoals het hoort." Een paar voorbeelden: 

 • FC Groningen moet een vorm van een ‘cultuurmanifest’ (zoals bijvoorbeeld gebruikt bij NAC) ondertekenen om zo haar eigen cultuur en identiteit te waarborgen.
 • Er moet duidelijkheid verschaft worden over de instructies die stewards meekrijgen: waartoe zijn zij wel en niet bevoegd en welke spullen mogen wel en niet het stadion in.
 • FC Groningen moet uitgebreider communiceren over de vervoersregelingen bij uitwedstrijden. Bij elke wedstrijd moet exact duidelijk zijn welke beperkingen zijn opgelegd en daarbij ook waarom die zijn opgelegd.
 • Opheffing pasfotoregistratie
 • Versoepeling fantourvoorwaarden (bier, opstapplaats, rookpauzes, etc.)

GF benadrukken dat ze goede bedoelingen met e.e.a. hebben, ik quote de conclusie uit hun verslag:

 

Tot het moment dat wij het voetbal weer op een fanatieke manier kunnen beleven, zal GF stoppen met het organiseren van sfeeracties en het gebruik van vlaggen, banners en trommel. We hebben besloten dat het tijd is om een andere weg in te slaan om een ommekeer teweeg te brengen in de teruglopende beleving van fanatieke supporters. We hopen dit te bereiken door met een duidelijke en goed onderbouwde mening in te springen op actuele thema’s voor supporters. Deze site, waarop andere supporters zich als sympathisant aan kunnen sluiten om onze stem kracht bij te zetten, zal daarvoor als platform dienen. Tot slot willen wij nogmaals benadrukken dat we deze keuze gemaakt hebben om de kloof tussen fanatieke supporters en clubleiding kleiner in plaats van groter te maken.

 

Aandachtspunten/opmerkingen van mij (op persoonlijke titel, niet namens de gehele site FCG Online)

 1. GF verwijzen naar het zgn. cultuurmanifest van NAC. Op dit manifest ga ik zo nader in. Maar eerst even terug naar de FC. Aan het eind van het seizoen 2008-2009 heeft de FC in samenspraak met afgevaardigden van de supportersverenigingen, waaronder de Groningen Fanatics, de zgn. Klankbordgroep opgericht, zie hier voor meer info's daarover. Dit adviesorgaan zal gevraagd en ongevraagd signalen, die leven onder het publiek, doorsluizen richting de club en tenminste drie keer per seizoen in overleg treden met directie en management van FC Groningen. Op hun site zeggen GF dat sinds de oprichting van de klankbordgroep de wijze waarop fanatieke supporters het voetbal kunnen beleven er eerder slechter dan beter op geworden is. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep heeft op 15 oktober 2009 plaatsgevonden, een verslag van die bijeenkomst staat hier.

  Dan nu terug naar NAC. Bij NAC is er een Clubraad (lees dit hele stuk maar eens over het ontstaan van de Clubraad, erg belangrijk, vanwege het ene weeralarm na het andere heb je nu toch alle tijd), opgericht (toen nog Supporterraad NAC) met dit als onderliggende reden:
  Er is een té grote afstand tussen NAC en haar supporters ontstaan. Zie de parallellen met het gevoel wat de fanatieke supporters van FC Groningen nu hebben. In de Clubraad NAC zijn alle tribunes van het stadion vertegenwoordigd, maar ook de supportersvereniging en de Business Club. Er zijn dus zeker overeenkomsten met de klankbordgroep van FC Groningen. De Clubraad is een officieel adviesorgaan dat maandelijks bijeenkomt (dus frequenter dan de klankbordgroep), verslagen staan keurig online. Het is erkend als gesprekspartner door zowel NAC als de gemeente Breda en met een achterban binnen alle geledingen. Het hierboven aangehaalde cultuurmanifest (dat eigenlijk cultuurhandvest heet) valt hier te lezen, ook erg belangrijk. Belangrijke zaken voor de Clubraad waren en zijn de clubcultuur, het Avondje NAC, zo weinig mogelijk verplichte combiregelingen, het verafschuwde evenementenbier, clubkleuren, naamgeving stadion. Sommige zaken spelen hier in Grunn minder, sommige spelen hier echter ook, bv. de opgelegde vervoersregelingen naar uitwedstrijden. In al die stukken van de Clubraad valt te lezen dat er e.e.a. is bereikt, in een vaak prettige gesprekssfeer (citaat uit de beginperiode: kleine succesjes behaald in het Toto-divisie seizoen (1999-2000). Zo werden verplichte combi's naar Emmen, Volendam, VVV, Dordrecht 90 etc. in een prettige samenwerking met NAC's Bureau Supporterszaken omgetoverd tot eigen vervoer potten.), en ik lees niks over sfeerverhogende elementen die eerst achterwege gelaten moesten worden om de doelstellingen van de fanatieke supporters van NAC te bereiken.

  Hans Nijland heeft zich in zijn nieuwjaarsspeech nog uitgelaten hoe hij baalt van de vervoersregelingen die goedwillende supporters dupeert, volgens mij liggen de standpunten tussen club en fanatieke supporters niet zover uit elkaar.

  Ik vraag mij af of we niet meer kunnen bereiken met de hier al opgezette klankbordgroep-structuur. Geef dit een vaster kader, ga vaker met elkaar om tafel, betrek de gemeente er nadrukkelijker in, ga bij de Clubraad NAC te rade voor advies, ze zijn daar al wat verder dan wij wat dit betreft.
 2. Is een digitaal platform, in blogachtige stijl nota bene, wel het geschikte medium? Het doel van het platform is: "Door continu snel maar goed onderbouwd in te springen en te reageren op al het nieuws dat fanatieke supporters aangaat, willen we duidelijk maken hoe het op supportersgebied wel zou moeten. We willen de vinger op de zere plek leggen en er daarmee stapje voor stapje voor zorgen dat de clubleiding echt snapt wat voor fanatieke supporters belangrijke punten zijn en waar het op dit moment misgaat." Hoe ondervang je dat mensen te primair reageren zodat dit resulteert in documenten die onmogelijk als leidraad kunnen dienen voor gesprekken met de FC en andere instanties die ook een rol spelen in de verminderde voetbalbeleving van de fanatieke supporters?
 3. De nieuwe koers van de GF lijkt een langdurig traject te worden, dat zeggen ze zelf, ze spreken over "een langdurig proces van kleine stapjes, waarbij het beslist niet de bedoeling dat we als GF hierdoor recht tegenover de clubleiding komen te staan". Betekent dit een langdurige periode van geen sfeerverhogende elementen in het stadion? Wordt het doel op die manier bereikt? Of gaat zich dit uiteindelijk tegen de club keren? We konden in het DvhN van donderdag 7 januari jl. lezen dat er 150 kleinere sponsoren van FC Groningen twijfelen aan voortzetting van hun steun. Het gaat sportief minder en de financiële crisis is langsgekomen, er is nu te weinig dat grote groepen kleinere sponsoren aan FC Groningen bindt. En vergis je niet, 150 kleine sponsoren brengen opgeteld wel heel veel geld in het laadje. Wat zal er gebeuren als er lange tijd door de GF geen sfeer in het stadion wordt gebracht? Brengt dit de binding van sponsoren wel terug? Geld betekent betere spelers kunnen kopen en dit betekent een grotere kans op sportieve successen. Ik heb wel eens nagedacht wat ik liever heb, een goed presterende ploeg zonder sfeer in het stadion of een middelmatige ploeg mét sfeer in het stadion, maar het antwoord is dat ik nóg liever een goed presterende ploeg heb mét sfeer in het stadion, maar daarvoor zijn wel fanatieke supporters nodig, en sponsoren.
 4. Zijn de doelstellingen niet wat al te zeer gericht op wat er aan de zijde van de clubleiding van Fc Groningen moet veranderen? Ik mis ook allerlei zaken die GF graag aan de kant van politie, KNVB, andere clubs en "politiek" (bv. de gemeente) veranderd zou zien. Zeker ook de gemeente Groningen moet gesproken worden, die is betrokken bij de vervoersregelingen die worden opgelegd aan uitsupporters van clubs die in Groningen moeten spelen. Het vervoersprobleem van FC Groningen-supporters speelt landelijk, dus moet de Gemeente Groningen er ook niet in worden betrokken, zoals de Clubraad NAC de Gemeente Breda in hun overleggen betrekt? Ik denk het wel.
 5. Wordt binnen de GF de kar getrokken door een bepaalde groep die ervoor zorgt dat de nieuwe koers een gerichte koers wordt? Het gevaar is anders dat het allemaal te vrijblijvend wordt, dat er lukraak geschoten wordt met opmerkingen op het digitale platform en dat dit niet leidt tot het bereiken van een lekkere voetbalbeleving maar tot het definitieve weg van onze club raken van de huidige groep fanatieke supporters, en dat is het laatste wat we willen bij de enige echte volksclub die FC Groningen heet.

Wat wil ik met dit discussiestuk?

 

De doelstellingen van de GF zijn goed, de bedoelingen zijn neem ik aan goed, net als de bedoelingen van de club, maar ik heb op dit moment zorgen over de uitvoering en de gevolgen.

 

Ben dan ook erg benieuwd naar het verloop van de nieuwe koers, en naar de reactie van de club op het verslag van GF. Niks is mooiers dan een kolkende Euroborg, voordat je aan een wedstrijd begint sta je dan al met 1-0 voor, ik hoop van harte, en daar vertrouw ik ook op, dat ook de fanatieke supporters dit zo zien en zich met hart en ziel willen inzetten om de geformuleerde doelstellingen te bereiken. En ik hoop en vertrouw erop dat de FC hierin meegaat en gaat veranderen wat het kan veranderen. Niet alles ligt in haar macht, dat weten de fanatieke supporters ook wel, maar sommige zaken kan het wél veranderen. Maar, zoals de GF zelf ook erkennen: "de club handelt met goede bedoelingen en volledige inzet". Oftewel, de club wil ook verbeteren wat het kán verbeteren, het doet gegarandeerd moeite zich in te leven in wat er bij de fanatieke supporters speelt.

 

Beide partijen begrijpen elkaar echter nog niet goed, hier moet aan gewerkt worden.

 

Alle betrokkenen: heel veel succes hierbij, moge Groningen snel weer voor álle partijen dé voetbalstad zijn!

 


Reageren? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.