Livescore:

Live score mede mogelijk gemaakt door Watisdescore.com

Nu online:

112 gasten online


Met de nodige vertraging heeft FC Groningen de cijfers over het tot 30 juni 2013 lopende boekjaar 2012/2013 bekend moeten maken. Op 22 mei jl. schreven wij in dit artikel dat FC Groningen het verwachte tekort tekort had moeten bijstellen van € 500.000 naar € 1,0 miljoen. Wij vreesden toen al dat dat de uiteindelijke post 'resultaat vergoedingssommen' niet voldoende zal zijn om de afschrijving vergoedingssommen te compenseren, laat staan om ook nog als tegenhanger voor het negatieve bedrijfsresultaat van € 1,0 miljoen te kunnen fungeren.

Het operationele resultaat is met € 1,59 miljoen negatief nóg slechter dan het in mei 2013 verwachte tekort van € 1,0 miljoen, en we kunnen niet anders dan concluderen dat dit een stevige tegenvaller is, ook al is het operationele resultaat ca. € 0,2 miljoen minder slecht dan een boekjaar eerder. Verder komen de resultaten aardig bij ons op 22 mei jl. doorgerekende scenario 3 in de buurt.

Onder de streep resteert een netto-resultaat na belastingen van € 1,95 miljoen negatief, tegen € 1,43 miljoen positief, een boekjaar eerder. Daar waar de belastingdienst over boekjaar 2011/2012 nog een bedrag van € 0,4 miljoen toucheerde, daar ontpopt de fiscus zich door het negatieve resultaat over boekjaar 2012/2013 als een heuse sponsor en maakt € 0,7 miljoen over aan de FC. Wat dit betreft kun je maar beter geld aan de belastingdienst verschuldigd zijn...

De transfers van Virgil van Dijk en Leandro Bacuna waren - zoals verwacht - onvoldoende om de afschrijving vergoedingssommen, ook afgelopen boekjaar met € 3,6 miljoen weer aan de hoge kant, te compenseren. Bedroeg het resultaat op vergoedingssommen in het boekjaar 2011/2012 nog € 7,8 miljoen (met name door de verkopen van Tim Matavz en Dusan Tadic), de post resultaat op vergoedingssommen bedraagt over boekjaar 2012/2013 € 2,58 miljoen. Hierin zijn de boekwinsten op de transfers van Virgil van Dijk en Leandro Bacuna begrepen. 

Het eigen vermogen is door het geleden negatieve resultaat geslonken van € 4,0 miljoen naar € 2,0 miljoen.

Zorgen baren wat ons betreft de langlopende schulden. FC Groningen B.V. heeft op 1 juli 2010 een lening bij FC Groningen Beheer B.V. afgesloten ter grootte van € 2,5 miljoen. Deze lening moet in 20 jaarlijkse bedragen van € 125.000 worden afgelost. Zolang de geldlening niet (volledig) is afgelost, is FC Groningen B.V. gehouden om 20% van de door haar ontvangen transfervergoedingen van verkochte spelers af te staan aan FC Groningen Beheer B.V.

FC Groningen heeft weliswaar een bedrag ter grootte van € 125.000 afgelost, maar is op 2 december 2012 een nieuwe lening aangegaan. Dit keer moest € 500.000 worden geleend; de looptijd bedraagt vier jaar. Per saldo is de post overige leningen dus niet gedaald, maar gestegen van € 2,5 miljoen naar € 2,875 miljoen.

Wat valt nog meer op?

  • FC Groningen is erin geslaagd een omzetstijging van 9,6% te realiseren. Dit wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de stijging in de post TV-gelden: FOX was goed voor € 3,8 miljoen, tegen een ontvangen bedrag aan TV-gelden van € 2,2 miljoen een boekjaar eerder.
  • De kosten stegen eveneens, en wel met 7,6%. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de post personeelskosten, die met € 1,1 miljoen steeg van € 9,9 miljoen naar € 11,0 miljoen. De 'formatie van contractspelers' was € 0,7 miljoen hoger; de kosten van het overige personeel stegen met ruim € 0,3 miljoen.

    Kortom - naast de economische crisis spelen ook steeds duurdere spelerscontracten een rol, nog altijd! Er zal een soort van duivels dilemma spelen: haal je goedkopere spelers die je cijfers op korte termijn beter maken, met mogelijk mindere prestaties en toeschouwers tot gevolg (en weer minder inkomsten), of haal je duurdere spelers, met mogelijk betere prestaties, op korte termijn een dip in je resultaat maar met wellicht meer inkomsten en toeschouwers in uitzicht?
  • Per saldo is het gat tussen inkomsten en uitgaven gedaald van € 1,8 miljoen negatief naar € 1,6 miljoen, maar nog altijd sterk negatief.
  • FC Groningen zal o.i. komend seizoen andermaal zijn aangewezen op één of meerdere lucratieve transfers om het netto-resultaat na belastingen nog enigszins binnen de perken te houden. Of deze transfers met een significante boekwinst te realiseren zijn, is ongewis; de basis voor bedrijfsvoering lijkt ons bijzonder wankel. Mogelijk zal FC Groningen op externe investeerders als aandeelhouders zijn aangewezen, hoe zeer ons deze voorstelling ook tegen de borst stuit (Vitesse-doemscenario). Het mag hier nooit een tweede Vitesse worden! Eens een volksclub, altijd een volksclub!
  • FC Groningen is niet van plan de selectie komend seizoen te versterken met spelers die wat moeten kosten, getuige de volgende zin uit het jaarverslag: "FC Groningen verwacht in het komende seizoen geen verdere investeringen te zullen doen in vergoedingssommen."


Toelichting Hans Nijland

"Door het positieve eigen vermogen en een voldoende liquiditeitspositie is de financiële basis onder FC Groningen nog altijd voldoende te noemen, maar we kunnen niet langer accepteren dat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten.

Die cijfers dienen absoluut met elkaar in balans te geraken om tot een structurele gezonde bedrijfsvoering te komen. Daaraan werken we dagelijks keihard met alle mensen die bij de club betrokken zijn. Wij hopen dat de aangekondigde economische tekenen van herstel ook snel hun weerslag zullen krijgen op de bedrijfstak betaald voetbal.
"

Vooruitzichten boekjaar 2013/2014, zoals verwoord in het jaarverslag

"Voor het seizoen 2013/2014 is een begroting vastgesteld waarin een omzet wordt begroot van € 16,9 miljoen. Lagere opbrengsten uit wedstrijdbaten en sponsoring en reclame worden verwacht. De bedrijfslasten (m.n. kosten van contractspelers) zullen afnemen naar 17,9 miljoen. Het begrote operationele resultaat is vastgesteld op een bedrag van € 1,0 miljoen negatief.

Naar verwachting zal het aantal werknemers met een vast dienstverband nagenoeg gelijk blijven aan dat van het seizoen 2012/2013.

FC Groningen heeft in de maand juli 2013 de A-selectie versterkt met de spelers T. Chery, K. Adorjan en W. Troost-Ekong. Daarentegen zijn de spelers M. Schet, J. Ivens en M. Jones na de balansdatum voortijdig vertrokken (verhuur/verkoop). FC Groningen verwacht in het komende seizoen geen verdere investeringen te zullen doen in vergoedingssommen."

Uit bovenstaande vooruitzichten blijkt dat het ook komend seizoen naar verwachting niet mogelijk is om de inkomsten en de uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen. Er wordt een operationeel tekort van € 1 miljoen verwacht, en we denken dat er ook komend seizoen een negatief netto-resultaat na belastingen uit de bus rolt, met een verdere aantasting van het eigen vermogen als even logische als ongewenste resultante. Hans Nijland zegt heel terecht dat de uitgaven en de inkomsten met elkaar moeten matchen om de toko structureel gezond en verantwoord te kunnen runnen, maar dit is op korte termijn helaas nog niet te verwachten.

Met z'n allen: KOP D'R VEUR!

Winst- en verliesrekening

2012/2013

2011/2012

2010/2011

 

 

   

 

 

Netto-omzet

17.946.602

16.368.044

17.348.356

 

Kosten

19.535.641

18.147.545

18.842.616

 

 

   

 

 

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen

en resultaat van vergoedingssommen

-1.589.039

-1.779.501

-1.494.260

 

   

 

Afschrijving vergoedingssommen

-3.616.120

-4.190.152

-4.146.166

Resultaat vergoedingssommen

2.579.333

7.839.828

1.002.268

 

   

 

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en

resultaat van vergoedingssommen

-2.625.826

1.870.175

-4.638.158

 

   

 

Belastingen

671.385

-440.793

1.122.169

 

   

 

Netto-resultaat na belastingen

-1.954.441

1.429.382

-3.515.989

 

   

 

 

   

 

Algemene reserve

2012/2013

2011/2012

2010/2011

 

   

 

Stand per 1 juli

-3.476.954

39.035

18.408

Winst over het boekjaar

1.429.382

-3.515.989

20.627

 

   

 

Stand per 30 juni

-2.047.572

-3.476.954

39.035

 

   

 

 

   

 

Eigen vermogen

30 juni 2013

30 juni 2012

30 juni 2011

 

   

 

Gestort en opgevraagd kap.

50.000

50.000

50.000

Agio

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Algemene reserve

-2.047.572

-3.476.954

39.035

Resultaat boekjaar

-1.954.441

1.429.382

-3.515.989

 

   

 

Totaal eigen vermogen

2.047.987

4.002.428

2.573.046